Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2015

4754 4280
Reposted fromrof rof viawookierhubarb wookierhubarb
Did i miss it?
Reposted fromvolldost volldost viawookierhubarb wookierhubarb

March 17 2015

0903 3a70 500

March 05 2015

Reposted fromoll oll

February 28 2015

9163 2138 500
Reposted fromdawnscar dawnscar viakfiati kfiati

February 21 2015

3342 4e6d 500
Reposted fromsiara siara viaoll oll

February 19 2015

Reposted fromoll oll

February 14 2015

6203 0fd2
Reposted fromtron tron viaoll oll

February 09 2015

8931 decb
Reposted frombarbas barbas viaoll oll

January 31 2015

7939 d21d 500
Reposted fromsmallcrime smallcrime viaDisney Disney

January 29 2015

3403 5657
Reposted fromzenibyja zenibyja viaAinsworthCass AinsworthCass
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay viaAinsworthCass AinsworthCass
0823 bb41 500
by: Chata Wuja Freda
1829 b206
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
3253 2544
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAinsworthCass AinsworthCass
"Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy".
— Alice Bloom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl